Proff
Proff
Annonce
Annonce

Det gamle gartneri ApS

CVR-nr43131842
AdresseDellerupvej 3, 7500 Holstebro

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-06
Startdato

16.03.2022

Sluttdato

30.06.2023

RESULTATREGNSKAB

2023-06
ValutakodeDKK
Nettoomsætning-
Vareforbrug0
Øvrige omkostninger-
Bruttofortjeneste-6
Personaleomkostninger0
Afskrivninger0
Kapacitetsomkostninger0
Primært resultat-6
Finansielle indtægter0
Finansielle udgifter-18
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0
Finansielle poster netto-18
Ordinært resultat-23
Ekstraordinære poster0
Resultat før skat-23
Skat af årets resultat5
Årets resultat-18

BALANCEREGNSKAB

2023-06
ValutakodeDKK
Goodwill0
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0
Immaterielle anlægsaktiver i alt0
Grunde og bygninger1.243
Andre anlæg og driftsmidler0
Øvrige materielle anlægsaktiver0
Materielle anlægsaktiver i alt1.243
Kapitalandele0
Langfristede tilgodehavender0
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0
Finansielle anlægsaktiver i alt0
Anlægsaktiver i alt1.243
Varebeholdninger0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser0
Tilgodehavender hos nærtstående parter0
Andre tilgodehavender5
Værdipapirer0
Likvide midler33
Omsætningsaktiver i alt39
Status balance1.282
Selskabskapital40
Overført resultat-18
Udbytte0
Øvrige reserver0
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel22
Minoritetsinteressernes andel0
Egenkapital i alt22
Udskudt skat0
Hensættelse-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0
Langfristet gæld til banker0
Langfristet gæld til nærtstående parter0
Anden langfristet gæld0
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0
Langfristet gæld i alt0
Kortfristet gæld til nærtstående parter900
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0
Kortfristet gæld til banker0
Selskabsskat0
Varekreditorer0
Anden gæld360
Kortfristet gæld i alt1.260
Passiver i alt1.282

ANDET

2023-06
Antal ansatte0
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Det gamle gartneri ApS

CVR-nr 43131842

Årsrapport 16.03.2022 (PDF)

Periode: 16.03.2022 - 30.06.2023

Kreditrapport

Det gamle gartneri ApS

CVR-nr: 43131842

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Det gamle gartneri ApS

CVR-nr: 43131842

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger