Proff
Proff
Annonce
Annonce

Dantryk A/S

CVR-nr34725446
AdresseIndustrivej 9, 7760 Hurup Thy

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-052022-052021-052020-052019-05
Startdato

01.06.2022

01.06.2021

01.06.2020

01.06.2019

01.06.2018

Sluttdato

31.05.2023

31.05.2022

31.05.2021

31.05.2020

31.05.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-052022-052021-052020-052019-05
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

21.411

22.109

11.117

10.763

12.528

Personaleomkostninger

-18.063

-18.673

-12.814

-9.809

-11.751

Afskrivninger

-1.863

-2.316

-2.357

-1.281

-1.107

Kapacitetsomkostninger

0

-6

-1.251

0

0

Primært resultat

1.484

1.114

-5.305

-328

-331

Finansielle indtægter

229

275

1.458

150

149

Finansielle udgifter

-369

-723

-112

-50

-192

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

636

0

0

Finansielle poster netto

-140

-448

1.983

100

-43

Ordinært resultat

1.344

665

-3.323

-228

-373

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

1.344

665

-3.323

-228

-373

Skat af årets resultat

-308

-158

706

43

73

Årets resultat

1.036

507

-2.616

-185

-300

BALANCEREGNSKAB

2023-052022-052021-052020-052019-05
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

4.000

1.497

1.851

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

3.523

4.073

5.869

2.320

3.539

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

7.523

5.569

7.720

2.320

3.539

Kapitalandele

97

97

1.949

97

97

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

74

74

74

74

Finansielle anlægsaktiver i alt

97

171

2.023

171

171

Anlægsaktiver i alt

7.620

5.740

9.743

2.491

3.710

Varebeholdninger

8.628

8.516

7.090

5.762

6.456

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

7.132

8.048

3.770

1.696

2.605

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

0

661

4.972

5.277

Andre tilgodehavender

246

1.166

1.316

800

71

Værdipapirer

5.316

5.537

5.319

0

0

Likvide midler

412

854

2.861

1.937

521

Omsætningsaktiver i alt

21.853

24.122

21.074

15.180

14.972

Status balance

29.473

29.863

30.818

17.671

18.682

Selskabskapital

875

875

967

967

967

Overført resultat

14.998

13.961

13.363

1.942

2.127

Udbytte

0

0

0

0

0

Øvrige reserver

2.229

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

18.102

14.836

14.329

2.908

3.093

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

18.102

14.836

14.329

2.908

3.093

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse

25

---

0

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

7.704

8.446

Anden langfristet gæld

1.851

2.615

4.657

889

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

1.851

2.615

4.657

8.592

8.446

Kortfristet gæld til nærtstående parter

899

999

994

0

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

185

0

0

0

0

Selskabsskat

0

0

3

0

0

Varekreditorer

3.008

3.001

1.485

610

1.759

Anden gæld

5.403

8.410

9.349

5.560

5.383

Kortfristet gæld i alt

9.496

12.411

11.831

6.170

7.143

Passiver i alt

29.473

29.863

30.818

17.671

18.682

ANDET

2023-052022-052021-052020-052019-05
Antal ansatte

37

39

28

23

26

Hent gratis årsrapporter

Dantryk A/S

CVR-nr 34725446

Årsrapport 01.06.2022 (PDF)

Periode: 01.06.2022 - 31.05.2023

Årsrapport 01.06.2021 (PDF)

Periode: 01.06.2021 - 31.05.2022

Årsrapport 01.06.2020 (PDF)

Periode: 01.06.2020 - 31.05.2021

Årsrapport 01.06.2019 (PDF)

Periode: 01.06.2019 - 31.05.2020

Årsrapport 01.06.2018 (PDF)

Periode: 01.06.2018 - 31.05.2019

Årsrapport 01.06.2017 (PDF)

Periode: 01.06.2017 - 31.05.2018

Kreditrapport

Dantryk A/S

CVR-nr: 34725446

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Dantryk A/S

CVR-nr: 34725446

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger