Proff
Proff
Annonce
Annonce

DANSK RADIO REKLAME ApS

CVR-nr34739331
AdresseRavnsøvej 7, 8240 Risskov

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

4.743

4.738

4.581

3.883

3.644

Personaleomkostninger

-3.251

-3.519

-3.154

-2.717

-2.601

Afskrivninger

-78

-78

-36

-98

-98

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

1.415

1.142

1.391

1.068

944

Finansielle indtægter

5

3

0

0

0

Finansielle udgifter

-17

-13

-12

-9

-9

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

2

0

Finansielle poster netto

-11

-10

-12

-7

-9

Ordinært resultat

1.403

1.132

1.379

1.060

935

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

1.403

1.132

1.379

1.060

935

Skat af årets resultat

-315

-259

-310

-264

-232

Årets resultat

1.088

873

1.069

797

703

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

222

300

377

270

368

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

222

300

377

270

368

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

16

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

16

0

0

0

0

Anlægsaktiver i alt

238

300

377

270

368

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

2.713

3.111

2.495

3.059

2.228

Tilgodehavender hos nærtstående parter

13

753

0

172

0

Andre tilgodehavender

0

0

280

34

0

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

3.677

464

1.690

400

1.749

Omsætningsaktiver i alt

6.402

4.339

4.468

3.672

3.984

Status balance

6.640

4.639

4.845

3.941

4.351

Selskabskapital

80

80

80

80

80

Overført resultat

1.251

163

290

221

25

Udbytte

0

1.000

1.000

600

1.000

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

1.331

1.243

1.370

901

1.105

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

1.331

1.243

1.370

901

1.105

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse

16

22

24

13

19

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

117

65

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

117

65

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

2.482

116

103

205

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

24

262

149

50

145

Varekreditorer

1.539

2.385

1.908

1.851

2.179

Anden gæld

1.248

611

1.174

857

904

Kortfristet gæld i alt

5.293

3.374

3.334

2.962

3.228

Passiver i alt

6.640

4.639

4.845

3.941

4.351

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

3

4

4

4

3

Hent gratis årsrapporter

DANSK RADIO REKLAME ApS

CVR-nr 34739331

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

DANSK RADIO REKLAME ApS

CVR-nr: 34739331

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

DANSK RADIO REKLAME ApS

CVR-nr: 34739331

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger