Proff
Proff
Annonce
Annonce

Cbre Teknisk Servicepartner A/S - Lindø

CVR-nr31165563CVRP-nr1022446270
AdresseKystvejen 100C, 5330 Munkebo

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdato

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

01.10.2017

01.10.2016

Sluttdato

31.12.2021

30.09.2020

30.09.2019

30.09.2018

30.09.2017

RESULTATREGNSKAB

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Nettoomsætning

1.008.471

738.144

714.653

640.513

594.384

Vareforbrug

849.906

631.819

600.600

531.374

-
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

158.565

106.325

114.052

109.139

100.640

Personaleomkostninger

0

0

-388.213

-368.360

-
Afskrivninger

-10.140

-8.132

-7.115

-6.711

-
Kapacitetsomkostninger

-132.161

-81.036

-82.495

-84.444

78.570

Primært resultat

26.404

25.289

31.557

24.695

22.070

Finansielle indtægter

232

226

112

83

73

Finansielle udgifter

-660

-78

-81

-68

-22

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

-
Finansielle poster netto

-428

149

32

15

51

Ordinært resultat

25.976

25.438

31.588

24.710

22.122

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

-
Resultat før skat

25.976

25.438

31.588

24.710

22.122

Skat af årets resultat

-5.682

-5.633

-7.076

-5.549

-5.530

Årets resultat

20.294

19.805

24.512

19.160

16.591

BALANCEREGNSKAB

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

4.745

6.288

7.523

3.503

4.229

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

8.098

8.861

10.469

11.220

-
Immaterielle anlægsaktiver i alt

12.843

15.149

17.992

14.723

16.735

Grunde og bygninger

3.827

4.129

4.187

3.763

-
Andre anlæg og driftsmidler

5.446

5.389

5.408

3.406

7.609

Øvrige materielle anlægsaktiver

34

225

279

589

-
Materielle anlægsaktiver i alt

9.308

9.743

9.875

7.758

8.512

Kapitalandele

37

37

37

37

-
Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

-
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

1.074

1.319

1.476

1.409

-
Finansielle anlægsaktiver i alt

1.111

1.356

1.513

1.446

-
Anlægsaktiver i alt

23.262

26.249

29.380

23.927

25.284

Varebeholdninger

5.452

4.594

4.781

4.107

3.661

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

241.454

206.035

549.413

619.655

130.256

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

0

3.491

0

-
Andre tilgodehavender

7.769

4.748

6.305

5.470

4.415

Værdipapirer

0

0

0

0

-
Likvide midler

22.175

30.590

5.430

758

6.403

Omsætningsaktiver i alt

276.850

245.967

213.612

213.382

181.667

Status balance

300.112

272.216

242.992

237.309

206.951

Selskabskapital

3.480

3.480

3.480

3.480

3.480

Overført resultat

51.744

32.795

35.607

36.955

35.831

Udbytte

0

12.000

15.000

10.000

10.000

Øvrige reserver

3.902

2.556

1.940

1.079

42

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

59.126

50.832

56.026

51.514

49.354

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

-
Egenkapital i alt

59.126

50.832

56.026

51.514

49.354

Udskudt skat

13.972

13.881

-14.886

-15.032

15.133

Hensættelse

16.656

18.446

19.478

19.331

19.592

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

-
Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

-
Langfristet gæld til nærtstående parter

0

5.599

6.366

5.035

-
Anden langfristet gæld

0

1.052

2.425

837

-
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

-
Langfristet gæld i alt

0

39.577

7.434

5.035

4.608

Kortfristet gæld til nærtstående parter

69.009

0

147

0

-
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

-
Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

-
Selskabsskat

4.107

106

0

0

-
Varekreditorer

82.536

76.820

71.510

91.211

41.957

Anden gæld

1.311

4.220

88.803

70.218

63.638

Kortfristet gæld i alt

224.330

163.362

160.054

161.429

133.396

Passiver i alt

300.112

272.216

242.992

237.309

206.951

ANDET

2021-122020-122019-122018-122017-12
Antal ansatte

844

805

793

726

676

Hent gratis årsrapporter

Cbre Teknisk Servicepartner A/S - Lindø

CVR-nr 31165563

Periode: 01.10.2020 - 31.12.2021

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger