Proff
Proff
Annonce
Annonce

Carlsberg A/S

CVR-nr61056416
AdresseJ.C. Jacobsens Gade 1, 1799 København V

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Nettoomsætning

0

-

0

0

0

Vareforbrug

0

80.000

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

0

-

0

0

0

Personaleomkostninger

0

0

-42.000

-73.000

-64.000

Afskrivninger

0

0

0

0

0

Kapacitetsomkostninger

-41.000

-86.000

-4.000

-29.000

-56.000

Primært resultat

139.000

-85.000

-46.000

-102.000

-120.000

Finansielle indtægter

3.592.000

3.264.000

3.211.000

2.748.000

2.448.000

Finansielle udgifter

-17.000

-6.000

-14.000

-11.000

-12.000

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

-2.000

-3.000

0

Finansielle poster netto

3.575.000

3.258.000

3.195.000

2.734.000

2.436.000

Ordinært resultat

3.714.000

3.253.000

3.149.000

2.632.000

2.316.000

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

3.714.000

3.253.000

3.149.000

2.632.000

2.316.000

Skat af årets resultat

109.000

-30.000

11.000

23.000

29.000

Årets resultat

3.823.000

3.223.000

3.160.000

2.655.000

2.345.000

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

3.000

5.000

6.000

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

2.000

3.000

5.000

6.000

Grunde og bygninger

166.000

0

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

0

0

0

0

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

218.000

205.000

Materielle anlægsaktiver i alt

166.000

163.000

218.000

218.000

205.000

Kapitalandele

30.080.000

34.426.000

38.734.000

40.353.000

45.238.000

Langfristede tilgodehavender

327.000

0

323.000

322.000

514.000

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

11.000

0

93.000

111.000

117.000

Finansielle anlægsaktiver i alt

30.418.000

34.426.000

39.150.000

40.786.000

45.869.000

Anlægsaktiver i alt

30.584.000

34.915.000

39.371.000

41.009.000

46.080.000

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

0

0

0

0

0

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

55.000

0

0

192.000

Andre tilgodehavender

863.000

655.000

655.000

1.297.000

654.000

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

0

0

0

0

0

Omsætningsaktiver i alt

863.000

710.000

655.000

1.297.000

846.000

Status balance

31.447.000

35.754.000

40.026.000

42.306.000

46.926.000

Selskabskapital

2.837.000

2.905.000

2.963.000

3.051.000

3.051.000

Overført resultat

28.351.000

32.189.000

35.589.000

37.974.000

41.937.000

Udbytte

0

0

0

0

0

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

31.188.000

35.094.000

38.552.000

41.025.000

44.988.000

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

31.188.000

35.094.000

38.552.000

41.025.000

44.988.000

Udskudt skat

0

21.000

0

0

0

Hensættelse

46.000

-

52.000

82.000

84.000

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

32.000

26.000

30.000

33.000

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

32.000

47.000

43.000

81.000

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

1.000

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

1.263.000

1.033.000

1.647.000

Selskabsskat

0

0

0

0

0

Varekreditorer

49.000

34.000

39.000

52.000

113.000

Anden gæld

131.000

0

90.000

81.000

94.000

Kortfristet gæld i alt

181.000

561.000

1.431.000

1.200.000

1.854.000

Passiver i alt

31.447.000

35.754.000

40.026.000

42.306.000

46.926.000

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

89

-

95

97

80

Hent gratis årsrapporter

Carlsberg A/S

CVR-nr 61056416

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Carlsberg A/S

CVR-nr: 61056416

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Carlsberg A/S

CVR-nr: 61056416

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger