Proff
Proff
Annonce
Annonce

BYGGELEDDET ApS

CVR-nr32064744
AdresseSr Randsigvej 21, 6800 Varde

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

1.128

881

1.637

1.960

368

Personaleomkostninger

-718

-713

-784

-722

-402

Afskrivninger

0

0

0

0

0

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

410

168

853

1.238

-34

Finansielle indtægter

0

0

0

0

0

Finansielle udgifter

-2

-38

-27

-20

-3

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

7

0

0

0

0

Finansielle poster netto

5

-38

-27

-20

-3

Ordinært resultat

415

131

826

1.218

-36

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

415

131

826

1.218

-36

Skat af årets resultat

-92

-29

-194

-269

8

Årets resultat

323

102

633

948

-28

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

0

0

1.321

1.321

0

Andre anlæg og driftsmidler

0

0

0

0

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

0

0

1.321

1.321

0

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Anlægsaktiver i alt

0

0

1.321

1.321

0

Varebeholdninger

0

0

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

255

228

183

257

27

Tilgodehavender hos nærtstående parter

2

284

0

0

0

Andre tilgodehavender

0

0

144

42

40

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

480

39

603

1.364

628

Omsætningsaktiver i alt

737

552

930

1.663

695

Status balance

737

552

2.251

2.984

695

Selskabskapital

125

125

125

125

125

Overført resultat

0

0

0

1.141

303

Udbytte

323

102

274

111

108

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

448

227

399

1.377

536

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

448

227

399

1.377

536

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse-

0

0

0

0

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

848

898

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

848

898

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

13

9

371

8

16

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

45

40

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

92

29

35

233

0

Varekreditorer

0

0

0

0

0

Anden gæld

0

287

554

429

142

Kortfristet gæld i alt

289

325

1.004

709

158

Passiver i alt

737

552

2.251

2.984

695

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte-

1

---

Hent gratis årsrapporter

BYGGELEDDET ApS

CVR-nr 32064744

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

BYGGELEDDET ApS

CVR-nr: 32064744

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

BYGGELEDDET ApS

CVR-nr: 32064744

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger