Proff
Proff
Annonce
Annonce

Boligfællesskabet Kronhjorten ApS

CVR-nr43650181
AdresseDellerupvej 3, 7500 Holstebro

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-06
Startdato

16.11.2022

Sluttdato

30.06.2023

RESULTATREGNSKAB

2023-06
ValutakodeDKK
Nettoomsætning-
Vareforbrug0
Øvrige omkostninger-
Bruttofortjeneste0
Personaleomkostninger0
Afskrivninger0
Kapacitetsomkostninger-17
Primært resultat-17
Finansielle indtægter0
Finansielle udgifter0
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0
Finansielle poster netto0
Ordinært resultat-17
Ekstraordinære poster0
Resultat før skat-17
Skat af årets resultat3
Årets resultat-14

BALANCEREGNSKAB

2023-06
ValutakodeDKK
Goodwill0
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0
Immaterielle anlægsaktiver i alt0
Grunde og bygninger0
Andre anlæg og driftsmidler0
Øvrige materielle anlægsaktiver3.661
Materielle anlægsaktiver i alt3.661
Kapitalandele0
Langfristede tilgodehavender0
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0
Finansielle anlægsaktiver i alt0
Anlægsaktiver i alt3.661
Varebeholdninger0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser0
Tilgodehavender hos nærtstående parter6
Andre tilgodehavender3
Værdipapirer0
Likvide midler1
Omsætningsaktiver i alt11
Status balance3.672
Selskabskapital40
Overført resultat-14
Udbytte0
Øvrige reserver0
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel26
Minoritetsinteressernes andel0
Egenkapital i alt26
Udskudt skat0
Hensættelse-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0
Langfristet gæld til banker0
Langfristet gæld til nærtstående parter3.633
Anden langfristet gæld0
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0
Langfristet gæld i alt3.633
Kortfristet gæld til nærtstående parter0
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0
Kortfristet gæld til banker0
Selskabsskat0
Varekreditorer13
Anden gæld0
Kortfristet gæld i alt13
Passiver i alt3.672

ANDET

2023-06
Antal ansatte0
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Boligfællesskabet Kronhjorten ApS

CVR-nr 43650181

Årsrapport 16.11.2022 (PDF)

Periode: 16.11.2022 - 30.06.2023

Kreditrapport

Boligfællesskabet Kronhjorten ApS

CVR-nr: 43650181

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Boligfællesskabet Kronhjorten ApS

CVR-nr: 43650181

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger