Proff
Proff
Annonce
Annonce

Attraction R ApS

CVR-nr42597546
AdresseBoulevarden 46 st, 9000 Aalborg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-12
Startdato

11.08.2021

Sluttdato

30.06.2022

RESULTATREGNSKAB

2022-12
ValutakodeDKK
Nettoomsætning-
Vareforbrug

0

Øvrige omkostninger-
Bruttofortjeneste

-11

Personaleomkostninger

0

Afskrivninger

-10

Kapacitetsomkostninger

0

Primært resultat

-21

Finansielle indtægter

0

Finansielle udgifter

-11

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

Finansielle poster netto

-11

Ordinært resultat

-32

Ekstraordinære poster

0

Resultat før skat

-32

Skat af årets resultat

7

Årets resultat

-24

BALANCEREGNSKAB

2022-12
Valutakode

DKK

Goodwill

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

Grunde og bygninger

0

Andre anlæg og driftsmidler

40

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

Materielle anlægsaktiver i alt

40

Kapitalandele

0

Langfristede tilgodehavender

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

42

Finansielle anlægsaktiver i alt

42

Anlægsaktiver i alt

82

Varebeholdninger

100

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

4

Tilgodehavender hos nærtstående parter

0

Andre tilgodehavender

0

Værdipapirer

0

Likvide midler

58

Omsætningsaktiver i alt

169

Status balance

251

Selskabskapital

40

Overført resultat

-24

Udbytte

0

Øvrige reserver

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

16

Minoritetsinteressernes andel

0

Egenkapital i alt

16

Udskudt skat

0

Hensættelse-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

Langfristet gæld til banker

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

Anden langfristet gæld

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

Langfristet gæld i alt

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

Kortfristet gæld til banker

0

Selskabsskat

0

Varekreditorer

0

Anden gæld

39

Kortfristet gæld i alt

235

Passiver i alt

251

ANDET

2022-12
Antal ansatte-

Hent gratis årsrapporter

Attraction R ApS

CVR-nr 42597546

Periode: 11.08.2021 - 30.06.2022

Kreditrapport

Attraction R ApS

CVR-nr: 42597546

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Attraction R ApS

CVR-nr: 42597546

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger