Proff
Proff
Annonce
Annonce

Asia Restaurant Nyborg ApS

CVR-nr38469363
AdresseFrisengårdsvej 5 C st, 5800 Nyborg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

3.727

3.231

2.876

3.627

3.371

Personaleomkostninger

-2.378

-2.085

-2.586

-2.464

-2.224

Afskrivninger

-176

-510

-686

-684

-681

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

1.173

636

-395

479

466

Finansielle indtægter

24

7

20

0

8

Finansielle udgifter

-19

-29

-70

-115

-143

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

6

-22

-50

-115

-135

Ordinært resultat

1.179

614

-445

364

332

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

1.179

614

-445

364

332

Skat af årets resultat

-259

-135

98

-80

-74

Årets resultat

919

479

-347

284

257

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

394

562

877

1.191

1.481

Andre anlæg og driftsmidler

28

5

201

572

950

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

422

568

1.077

1.763

2.432

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

129

124

118

231

227

Finansielle anlægsaktiver i alt

129

124

118

231

227

Anlægsaktiver i alt

550

691

1.195

1.994

2.658

Varebeholdninger

93

74

61

73

74

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

127

28

28

71

80

Tilgodehavender hos nærtstående parter

1.409

566

358

0

0

Andre tilgodehavender

17

212

295

0

0

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

1.147

901

261

600

638

Omsætningsaktiver i alt

2.798

1.796

1.003

790

836

Status balance

3.349

2.487

2.199

2.784

3.494

Selskabskapital

50

50

50

50

50

Overført resultat

995

676

197

544

260

Udbytte

600

0

0

0

0

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

1.645

726

247

594

310

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

1.645

726

247

594

310

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse

28

45

11

75

93

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

193

191

188

47

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

193

191

188

47

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

333

589

983

1.359

2.597

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

276

102

0

98

77

Varekreditorer

119

146

37

230

45

Anden gæld

755

690

732

380

373

Kortfristet gæld i alt

1.483

1.526

1.752

2.067

3.091

Passiver i alt

3.349

2.487

2.199

2.784

3.494

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

7

6

7

5

5

Hent gratis årsrapporter

Asia Restaurant Nyborg ApS

CVR-nr 38469363

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Asia Restaurant Nyborg ApS

CVR-nr: 38469363

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Asia Restaurant Nyborg ApS

CVR-nr: 38469363

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger