Proff
Proff
Annonce
Annonce

ASIA RESTAURANT ÅRHUS ApS

CVR-nr33772904
AdresseViby Ringvej 4 A, 8260 Viby J

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

2.690

2.585

2.618

4.800

4.555

Personaleomkostninger

-3.138

-2.359

-2.610

-3.086

-3.086

Afskrivninger

-84

-81

-227

-684

-777

Kapacitetsomkostninger

-79

-71

-47

-61

-54

Primært resultat

-611

73

-279

968

638

Finansielle indtægter

4

6

11

61

146

Finansielle udgifter

-60

-43

-25

-21

-151

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

0

Finansielle poster netto

-57

-37

-13

40

-5

Ordinært resultat

-668

36

-279

1.008

633

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

-668

36

-279

1.008

633

Skat af årets resultat

126

13

67

-222

-140

Årets resultat

-542

49

-212

786

493

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Grunde og bygninger

2.542

2.607

2.672

2.875

3.147

Andre anlæg og driftsmidler

294

279

295

319

668

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

2.835

2.886

2.968

3.195

3.815

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

241

241

240

239

239

Finansielle anlægsaktiver i alt

241

241

240

239

239

Anlægsaktiver i alt

3.076

3.127

3.208

3.434

4.055

Varebeholdninger

97

72

63

81

79

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

113

29

25

7

9

Tilgodehavender hos nærtstående parter

83

295

289

573

269

Andre tilgodehavender

277

291

452

258

253

Værdipapirer

0

0

0

0

292

Likvide midler

477

840

96

292

460

Omsætningsaktiver i alt

1.085

1.646

940

1.234

1.409

Status balance

4.162

4.773

4.149

4.668

5.464

Selskabskapital

80

80

80

80

80

Overført resultat

1.059

1.602

1.553

1.765

1.979

Udbytte

0

0

0

1.000

1.500

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

1.139

1.682

1.633

2.845

3.559

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

1.139

1.682

1.633

2.845

3.559

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse---

0

10

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

111

258

410

561

714

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

139

98

135

52

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

250

356

546

613

714

Kortfristet gæld til nærtstående parter

1.590

1.670

1.203

134

188

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Selskabsskat

0

0

0

285

214

Varekreditorer

242

131

43

239

276

Anden gæld

940

935

724

552

502

Kortfristet gæld i alt

2.773

2.735

1.970

1.209

1.181

Passiver i alt

4.162

4.773

4.149

4.668

5.464

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

9

7

8

10

10

Hent gratis årsrapporter

ASIA RESTAURANT ÅRHUS ApS

CVR-nr 33772904

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

ASIA RESTAURANT ÅRHUS ApS

CVR-nr: 33772904

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

ASIA RESTAURANT ÅRHUS ApS

CVR-nr: 33772904

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger