Proff
Proff
Annonce
Annonce

Anicura Københavns Dyrehospital P/S

CVR-nr33256825
AdressePoppelstykket 11, 2450 København SV

Regnskab

Beløb i hele 1000
Et eller flere årsregnskaber er ikke fuldstændige eller afviger fra standarden.
2017-12Regnskab med fremmed valuta

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

42.678

43.765

38.779

27.542

24.158

Personaleomkostninger

-37.640

-35.052

-30.183

-24.929

-24.340

Afskrivninger

-752

-845

-874

-1.987

-1.972

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

4.287

7.867

7.721

626

-2.154

Finansielle indtægter

858

163

96

26

1

Finansielle udgifter

-9

-9

-2

-9

-13

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

35

77

Finansielle poster netto

848

154

94

52

64

Ordinært resultat

5.135

8.022

7.815

678

-2.090

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

5.135

8.022

7.815

678

-2.090

Skat af årets resultat

0

0

0

0

0

Årets resultat

5.135

8.022

7.815

678

-2.090

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

0

843

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

843

Grunde og bygninger

331

337

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

3.018

2.186

2.592

2.496

3.182

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

3.349

2.523

2.592

2.496

3.182

Kapitalandele

0

0

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

0

Anlægsaktiver i alt

3.349

2.523

2.592

2.496

4.025

Varebeholdninger

892

1.113

933

1.059

718

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

1.025

1.096

933

858

849

Tilgodehavender hos nærtstående parter

22.617

21.267

17.523

4.213

1.793

Andre tilgodehavender

83

46

112

131

276

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

107

121

7

206

141

Omsætningsaktiver i alt

24.915

23.846

19.734

6.745

3.949

Status balance

28.264

26.369

22.326

9.241

7.974

Selskabskapital

760

760

760

760

760

Overført resultat

21.800

16.665

8.643

828

151

Udbytte

0

0

0

0

0

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

22.560

17.425

9.403

1.588

911

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

22.560

17.425

9.403

1.588

911

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

2.293

867

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

2.293

867

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

847

3.309

1.155

39

697

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

37

Selskabsskat

0

0

0

0

0

Varekreditorer

1.247

2.371

4.152

1.770

1.445

Anden gæld

3.609

3.264

5.324

4.976

4.884

Kortfristet gæld i alt

5.704

8.944

10.630

6.785

7.063

Passiver i alt

28.264

26.369

22.326

9.241

7.974

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

72

59

59

51

53

Hent gratis årsrapporter

Anicura Københavns Dyrehospital P/S

CVR-nr 33256825

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Anicura Københavns Dyrehospital P/S

CVR-nr: 33256825

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Anicura Københavns Dyrehospital P/S

CVR-nr: 33256825

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger