Proff
Proff
Annonce
Annonce

10x Genomics Denmark ApS

CVR-nr40243224
AdresseDiplomvej 381, 2800 Kongens Lyngby

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2021

01.01.2020

31.01.2019

Sluttdato

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Nettoomsætning---
Vareforbrug

0

0

0

Øvrige omkostninger---
Bruttofortjeneste

52.191

-1.602

552

Personaleomkostninger

-5.032

-944

-226

Afskrivninger

-32

-24

0

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

Primært resultat

47.126

-2.571

326

Finansielle indtægter

3.856

7

3

Finansielle udgifter

-54

-45

-10

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

Finansielle poster netto

3.802

-39

-7

Ordinært resultat

50.929

-2.609

319

Ekstraordinære poster

0

0

0

Resultat før skat

50.929

-2.609

319

Skat af årets resultat

-11.125

582

-74

Årets resultat

39.804

-2.027

245

BALANCEREGNSKAB

2021-122020-122019-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

50

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

50

0

Grunde og bygninger

0

0

0

Andre anlæg og driftsmidler

192

225

0

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

Materielle anlægsaktiver i alt

192

225

0

Kapitalandele

0

0

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

75

53

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

75

53

0

Anlægsaktiver i alt

267

328

0

Varebeholdninger

0

0

0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

524

115

63

Tilgodehavender hos nærtstående parter

47.051

0

0

Andre tilgodehavender

292

689

45

Værdipapirer

0

0

0

Likvide midler

2.228

1.347

651

Omsætningsaktiver i alt

50.095

2.152

759

Status balance

50.363

2.480

759

Selskabskapital

52

52

52

Overført resultat

38.022

-1.782

245

Udbytte

0

0

0

Øvrige reserver

328

328

328

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

38.402

-1.402

625

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

Egenkapital i alt

38.402

-1.402

625

Udskudt skat

0

0

0

Hensættelse

11

0

0

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

134

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

134

Kortfristet gæld til nærtstående parter

0

6

0

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

Selskabsskat

10.531

0

0

Varekreditorer

0

3.655

0

Anden gæld

1

221

0

Kortfristet gæld i alt

11.950

3.881

0

Passiver i alt

50.363

2.480

759

ANDET

2021-122020-122019-12
Antal ansatte

2

2

-

Hent gratis årsrapporter

10x Genomics Denmark ApS

CVR-nr 40243224

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Periode: 31.01.2019 - 31.12.2019

Kreditrapport

10x Genomics Denmark ApS

CVR-nr: 40243224

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

10x Genomics Denmark ApS

CVR-nr: 40243224

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger